شاتان - HP دستی

HP دستی

مناسب چاپ بر روی محصولات در حالت ایستا ، قیمت پایین