شاتان - HP دو هد

HP دو هد

چاپ با ارتفاع 25 میلیمتر