دارویی، آرایشی، بهداشتی و شوینده

  • شاتان
  • صنایع
  • دارویی، آرایشی، بهداشتی و شوینده
شاتان - صنایع تولید دارو

صنایع تولید دارو

اجرای سیستم های رهگیری و ردیابی دارو در قالب طرح اصالت شامل نرم افزار تخصصی طرح اصالت بر اساس قوانین سازمان غذا و دارو و کلیه تجهیزات مورد نیاز

شاتان - تیوپ رنگ مو

تیوپ رنگ مو

شاتان - بسته صابون

بسته صابون